Jigono Kano – Judo

Jigono Kano - Judo

Jigono Kano – Founder of Judo

Emblema Kodokan – Jigoro Kano